DARMOWA DOSTAWA OD 300 zł

Regulamin sklepu internetowego TheClue.pl

§ 1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego theclue.pl oraz zasady jego funkcjonowania. 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego theclue.pl jest firma The Clue Natalia Sobocińska, ul. Grzegórzecka 13/5U, 31-253 Kraków. 

2. Układ elementów graficznych, zamieszczone zdjęcia, układ treści, oraz sama treść serwisu stanowią własność sklepu internetowego theclue.pl i są objęte ochroną prawną na mocy przepisów prawa autorskiego. 

§ 3 Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1 Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf). 

1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.3 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego. 

1.5 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. 

1.6 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 

1.7 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktami znajdującymi się w ofercie sklepu internetowego The Clue są ubrania produkowane w Polsce oraz we Włoszech. 

1.8 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. 

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą z zaakceptowaniem regulaminu. 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie nie posiadając konta. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. 

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. 

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. 

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i zobowiązuje do odbioru zamówionego towaru. 

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

§ 5 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: 

1.1 Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki. 

1.2 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą Płatności online. 

1.3 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 7. 

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. 

§ 6 Warunki i termin dostawy zamówienia

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia. 

2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej. 

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. 

5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym. 

6. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-8 dni robocze.

7. Nie wysyłamy zamówień za granicę oraz nie realizujemy przelewów zwrotnych na konta bankowe poza Polską.

§ 7 Bony podarunkowe

1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf). 

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu. 

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy. 

4. Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. 

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu. 

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne. 

7. Bony zakupione w sklepie stacjonarnym można realizować wyłącznie w sklepie stacjonarnym, bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie w sklepie internetowym. 

8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony. 

9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu. 

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia. 

11. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy: 

11.1 może być zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym; 

11.2 nie podlega wymianie na środki pieniężne; 

11.3 posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany. 

12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku: 

12.1 upływu jego terminu ważności; 

12.2 uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych. 

13.W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą. 

14. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania. 

15. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość. 

§ 8 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 

2. Wszelkie reklamacje i zwroty wraz z wypełnionym formularzem należy odesłać Pocztą Polską lub kurierem na adres :

Exabyte - Firma The Clue
ul. Pachońskiego 8
31-223 Kraków

3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny wraz z nienaruszoną plombą i metką wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu.

4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji. 

6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. 

7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera. 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). 

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar wyłącznie na numer konta Klienta podany w formularzu bez względu na to jaka była forma płatności. 

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. 

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego. 

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione. 

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.theclue.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami: 
kontakt@theclue.pl , bądź tel: +48 501-264-981

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl